westernové oblečení pro každého

...trumf na vaší straně!

0 Kč

Reklamační řád e-shopu Western-Jaan.cz

1. Všeobecné podmínky

1.1. Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje výrobku odběrateli. Nevztahuje se na výrobky, jejichž životnost je kratší než záruka (např. podléhají běžnému opotřebení jejich používáním.)

1.2. Při velkoobchodním prodeji je prodej uskutečňován na základě obchodního zákoníku. Má se za to, že zboží v těchto případech není určeno pro spotřebu, ale pro další prodej. Záruční list vyplňuje koncový prodejce - samozřejmě sjednaná délka odpovědnosti firmy WESTERN-JAAN s.r.o. za vady tím není dotčena a záruku lze uplatnit stejným způsobem, jako při maloobchodním prodeji.

1.3. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku závada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový. Záruka poskytovaná firmou WESTERN-JAAN s.r.o.  se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo doporučený rozsah teplot či prudkým přechodem teplot prostředí.


1.4. Odběratel je povinen zboží dodané firmou WESTERN-JAAN s.r.o.  prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je odběratel povinen firmu WESTERN-JAAN s.r.o.  o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně nejpozději do tří dnů od převzetí zboží. 

1.5. Záruční podmínky se vztahují pouze na zboží uchovávané ve vhodných podmínkách.


1.6. Vznikne-li na zboží dodaném obchodem WESTERN-JAAN s.r.o.  reklamovatelná vada, může odběratel uplatnit reklamaci e-mailem nebo písemně.

1.7. Oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující prostřednictvím e-mailu, telefonu či písemně na adrese prodejce.

1.8. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno odběratele, úplnou adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady, popis, jak závada vznikla.

1.9. Po obdržení oznámení o závadách firma WESTERN-JAAN s.r.o.  informuje odběratele do třech pracovních dnů o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má odběratel vadné zboží doručit.

1.10. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby odběratel byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.

1.11. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má odběratel možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

1.12. Firma WESTERN-JAAN s.r.o.  nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

2. Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci

2.1. V případě, že odběratel zašle zboží k výměně či uplatnění reklamace, hradí zpětné poštovné zpět k zákazníkovi firma WESTERN-JAAN s.r.o. . Pokud odběratel obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně uhradí firma WESTERN-JAAN s.r.o.  poštovné za tuto zásilku poškozenému odběrateli v hotovosti (s vyměněným zbožím) nebo bankovním převodem. 

3. Upozornění

Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku! Firma WESTERN-JAAN s.r.o.  si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku od odběratele odeslané na dobírku.

Reklamační list

Adresát – prodávající:  WESTERN-JAAN s.r.o., Rudé armády 47E, 25163 Strančice, IČ: 06010075

Informace o zboží

Reklamované zboží: 

Zjištěná závada:

Reklamující:

Jméno:                                           

Příjmení: 

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Datum objednání zboží: 

Datum obdržení zboží: 

Číslo bankovního účtu:

Datum vyplnění formuláře:

Podpis kupujícího: